Monday, September 20, 2010

Bounmy Kanya / Daydreaming

1 comment:

 1. ໃຈເລຶອນລອຍ...ຝັນເພີ້
  ເພີ້ປ່ວງຫາ...ປ້າລູງ
  ຄວນກັບໄປ.....ຕາມດວງມີໃຫ້
  ແລ້ວຈະພົບຄວາມພໍໃຈ
  ເພື່ອດຳຣົງສຶບໄປໃນແຫ່ງອື່ນ.

  ຈະມົວຝັນແລະຫ່ວງຫາຢູ່ໄດ້
  ຮີບກັບໄປຄ່ອຍກັບຄືນມາ
  ຫາກພໍໃຈກະຢູ່ໄປຈັກນຶ່ງຟ້າ
  ບວດຄູມຜ້າຫາບິດອນແລະມານດາ.

  ReplyDelete