Monday, September 13, 2010

Sengphouxay Inthavikham / Father Thought

1 comment:

  1. ເປັນຄຳສອນພໍ່ໃຫ້....ລູກໄພ່ຫຼານເຫຼັນ
    ທຸກຍາມໃດ...........ກໍໃຫ້ມີໃຈສ້າງ
    ທັງທຳໄດ້...........ມີໃຈເພື່ອແຜ່
    ຫາກລູກລາວແທ້ໆ.......ຄົງຮູ້ຮ່ອມທາງ..ທ່ານເອີຍ

    ReplyDelete