Tuesday, September 21, 2010

C. Inthouphilath / Animals Values

2 comments:

 1. ສະບາຍດີ ທ່ານອາຈາຣຍ໌ ຈັນ ອິນທຸພິລາດ(ອິນທຸພິຣາຊ) ຂະນ້ອຍ ມະນີຣັຕນ໌ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ເຫັນ ບົຕກອນແລະບົຕປະພັນ ຂອງທ່ານອາຈາຣຍ໌ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ດ້ວຍວ່າ ຂະນ້ອຍມີປື້ມ(ພັບບົຕອ່ານ ພາສາລາວຕອນປາຍ)ຫົວນຶ່ງເກັບຮັກສາໄວ້ ຫຼາຍສິບປີແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຄຶດວ່າຈະໄດ້ມາພົບບົຕປະພັນຂອງທ່ານອີກ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຂະນ້ອຍມີ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຢາກຖາມທ່ານ ອາຈາຣຍ໌ ວ່າ:
  ໑_ ບົຕປະພັນກອນອ່ານ ນິສັຍມົດສົ້ມ
  ໒_ ບົຕປະພັນກອນອ່ານ ນິສັຍນົກຈອກຟ້າ

  ຈະຂໍອະນຸຍາທ ອັດເປັນສຳເນົາ ແລະ ເອົາມາລົງໃນ ບລ໋ອກ ນີ້ຈະເຫັນສົມຄວນ ຫລື ເປັນກາຣເໝາະສົມປະກາຣໃດບໍ່? ກະຣຸນາຊີ້ແນະແນວທາງແດ່ຜູ້ຂ້າດ້ວຍ ຈະເປັນພຣະຄຸນຢ່າງສູງ.

  ດ້ວຍຄວາມໂຄຣົພ ແລະ ນັບຖືມາຍັງ ທ່ານອາຈາຣຍ໌.
  ມະນີຣັຕນ໌.
  ໒໔/໐໙/໑໐.

  ReplyDelete
 2. ໂອນໍຄັນກ່າວກັນເຖິງຊ້າງ..........ຫຼາຍເຊຶອກຕາຍໄປ
  ເພາະພວກຄົນອັມມຳຫິດ.............ຂ້າແກງໜົດສີ້ນ
  ຫວັງເອົາງາສານຊ້າງ...............ພາຍສານຕາຍເປົ່າ
  ເຂົາບໍ່ເຫັນຄ່າຊ້າງ..............ເກິນເງິນນັ້ນຄ່າງາ.
  ທັງສິງເສຶອສີງຊ້າງ...............ທາງໃດກະລຳບາກ
  ແນວຄົນພານມີຫຼາຍ.................ຢູ່ລາວຄາວນີ້
  ກິນທັງເນື້ອ.....................ເຖຶອທັງໝັງກະດູກອ່ອນ
  ກິນກັນຈົນບໍ່ຫຼ້ອນ...............ບໍ່ອາຍບ້ານອື່ນໄກ.

  ທີ່ເຂົາພາກັນປ້ອງ...............ປົກປອງສັດປ່າ
  ໃຫ້ຄົງເຫຼືອທຽມດິນ..............ດ່ານໃດແດນນັ້ນ
  ສ່ວນລາວເຮົາໃໜ່ນີ້............ເຫັນດີແຕ່ຄຸນຄ່າ
  ເງິນແລະຄຳທໍ່ນັ້ນ..............ກາຍຫັ້ນບໍ່ຝັນ ທ່ານເອີຍ..

  ReplyDelete