Wednesday, September 1, 2010

Laoskham / Srisonghuck

1 comment:

  1. ທາດແບບນີ້ ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍຍັງມີໃນແຕ່ບາງວັດ ແຕ່ເປັນຂອງເກົ່າ ບາດໃໜ່ໆຫັ້ນແມ່ນທາດມາແຕ່ຝັ່ງນັ້ນ ສຳເຣັດຮູບ!
    ຄີດມາແລ້ວ ເຫັນມາແລ້ວ ອ່ອນໃຈນຳ.

    ReplyDelete