Wednesday, September 1, 2010

Douangchanh / Far Away

1 comment:

 1. ຈຳເປັນພອຍພາກບ້ານ.....ແດນເກີດໝີໄກ
  ໄປອາສັຍແດນຄົນ.........ອື່ນເຂົາເນົາຢັ້ງ
  ປະແດນດ້າວ.............ເຄີຍເນົາມາແຕ່ເກີດ
  ຄວາມຄຸກເຂັນຈຶ່ງໄດ້.....ໝີຮ້າງຫ່າງເຮຶອນ.

  ອຸດົມການມັນຫ້ຽນ........ເຫັນກັນບໍ່ຄືໜູ່
  ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕ້ອງ.......ອາຈມວຍມ້ອນຈຶ່ງຄີດໄປ.

  ເອົາໂຕຜ້າຍ.............ໝີຈາກປຸຕຸພູມ
  ອັນແສນຮັກແສນຫວງ.......ດາບໄປຕາຍໝ້າ
  ຜ້າຂາດຜຶນອາພອນຕູ້ມ....ຄຸມກາຍຟາຍຟັ່ງ
  ຢັ່ງຂ້າມເຂດດ່ານບ້ານ....ໄປແລ້ວຢ່າງໜົ່ນໜອງ.

  ReplyDelete