Monday, September 13, 2010

Outhine BounGnavong / Today

1 comment:

 1. ໃຜໝໍຈາວານເວົ້າ.......ເຂົາສູງແສນຍ່ານ
  ປ່າດົງດອນແດນໃດ........ກໍຫາກເຫຼືອພຽງນັ້ນ
  ດົງລາວແລ້ວ............ເຫຼືອແຕ່ຕໍເພາະຫຍ້າແຝກ
  ມັນຫາກດົກຮົກແທ້.......ເກິນຕໍໄມ້ທີ່ເຫຼຶອ ທ່ານເອີຍ.

  ຈາກສຳພັນລາວໃຫ້.......ເພື່ອນມີດຈາກສົງຄາມ
  ທີ່ຄອຍກັດຄອຍກິນ.......ຖິ່ນລາວເຮົານີ້
  ກິນທັງນ້ຳ............ດິນດອນບ່ອນຢູ່
  ຊົ່ວໜູ່ເຮົາມາດມ້ອຍ...ຍາມນັ້ນແຮງຊິມັນ...ເຂົາກິນແລ..

  ReplyDelete